Huishoudelijk regelement

Algemeen: het huishoudelijk reglement bepaalt de werking van de club en met de leden onderling

 1. Doel van Taekwondoschool Diest en Taekwondoschool Zelem : Promoten en aanleren van de taekwondosport met bijzondere aandacht voor de jeugd.
 2. Leden : de vereniging staat open voor iedereen die de taekwondosport wilt leren en die de reglementen van onze vereniging eerbiedigt. Het dojangreglement geldt als basis voor het verloop van de trainingen, examens en wedstrijden.
 3. De vereniging wordt bestuurd door de denkcelgroep clubwerking. Maandelijks vergaderen wij over de werking van de club. Iedereen van minimum 18 jaar die onze club een warm hart toedraagt en mee wilt denken over de werking is hierop welkom. Kennisgeving van de data van samenkomst via de website en mail.
 4. Criteria voor aansluiting/lidmaatschap: - Het clublid betaalt de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Deze bedraagt 135€/jaar. Door zijn aansluiting verklaart het clublid zich akkoord om dit huishoudelijk reglement en het dojangreglement te volgen. Een tweede gezinslid betaalt 110€/jaar, 3e en volgende gezinsleden 85€/jaar - Het lidgeld wordt betaald op de aansluitingsdatum voor de volgende 12 maanden en telkens bij de jaarlijkse verjaardag van deze aansluitingsdatum, Het lidgeld is noch geheel, noch gedeeltelijk terugvorderbaar.
 5. De trainer die de training leidt is gemachtigd om elke overtreding van het dojangreglement op een aangepaste manier te sanctioneren en desnoods het lid weg te sturen van de betrokken training.
 6. Bij herhaalde overtredingen van het dojangreglement en het huishoudelijk reglement is enkel het bestuur bevoegd om op voorstel van de trainer(s ) met gewone meerderheid te beslissen een lid uit te sluiten. Het betrokken lid of bij minderjarige leden hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger kunnen steeds vragen om gehoord te worden door het bestuur. Tegen de beslissing van het bestuur is geen enkel beroep mogelijk en geldt als een beëindiging van het lidmaatschap van Taekwondoschool Diest of Zelem.
 7. Volgende overtredingen worden onder geen enkel beding getolereerd en leiden automatisch tot het beëindigen van het lidmaatschap.
  • Het niet betalen van het jaarlijkse lidgeld binnen de 2 maanden na de jaarlijkse vervaldag.
  • Agressie t.o.v. de fysieke integriteit onder welke vorm dan ook van hetzij een trainer, een deelnemer, toeschouwer of enige andere derde op trainingen, wedstrijden of andere manifestaties waaraan deelgenomen wordt.  
  • Eender welke vorm van vrijwillig vandalisme of van diefstal hetzij op de trainingen, wedstrijden, stages of op de weg van en naar voornoemde manifestaties.
  • Uiterst onsportief gedrag tijdens trainingen, wedstrijden of stages.